Aktualności

„Otwarte Szkoły Otwocka”

Nasze mia­sto re­ali­zu­je pro­jekt „Otwar­te Sz­ko­ły Otwoc­ka”, na który w ra­mach pro­gra­mów u­nij­nych u­zy­ska­ło 2 900 000 zł do­ta­cji. Pro­gram, któ­re­go celem jest pod­nie­sienie po­ziomu e­du­ka­cji o­twoc­kich u­czniów, o­bej­mie 784 ucz­niów o­twoc­kich szkół pod­sta­wowych oraz 100-o­sobową kadrę na­uczy­ciel­ską. W ra­mach pro­jektu zo­sta­nie zre­ali­zo­wane:

  • bez­płat­ne za­ję­cia po­za­lek­cyj­ne;
  • in­dy­widu­alizacja wspar­cia dla u­czniów o spe­cjal­nych po­trze­bach roz­wojowych i e­du­ka­cyj­nych oraz z nie­peł­no­spraw­no­ściami;
  • szko­le­nia do­skona­lą­ce dla kadry dy­dak­tycz­nej;
  • do­posa­że­nie 31 pra­cow­ni ma­te­matycz­no-przy­rod­ni­czych i u­two­rze­nie pra­cow­ni mię­dzysz­kol­nej;
  • stwo­rze­nie mo­bil­nych sta­cji in­for­ma­tycz­nych wy­ko­rzystywa­nych pod­czas zajęć lek­cyj­nych.

Wkrótce więcej informacji.

Drukuj E-mail