Aktualności

„Otwarte Szkoły Otwocka”

Zw­ra­cam się z u­przej­mą proś­bą o za­po­znanie się z Re­gu­la­mi­nem re­kru­ta­cji i zasad u­czest­nic­twa w pro­jek­cie „Otwar­te Sz­ko­ły Otwoc­ka”, który jest do­stęp­ny po­ni­żej. Bar­dzo pro­szę, aby Pań­stwa dzie­ci o­de­bra­ły od wy­cho­waw­ców do­ku­men­ty re­kru­ta­cyj­ne. Pro­szę wy­peł­nić je czy­tel­nie i zwró­cić do na­uczy­cie­la lub do po­koju 4C (przy sto­łów­ce).

►Regulamin rekrutacji do projektu

Drukuj E-mail