Juniorzy – seniorom

Grupa u­czniów na­szej szko­ły 20 stycz­nia wy­bra­ła się do domu star­szych sióstr w Otwoc­ku, aby z o­ka­zji zbli­ża­ją­ce­go się Świa­to­we­go Dnia Cho­rych dać wyraz pa­mię­ci, życz­li­wo­ści oraz wdzięcz­no­ści za mo­dli­twę. W pro­gra­mie zna­lazły się ja­seł­ka przy­go­towa­ne przez p. Na­talię Grab­ską z klasą 4c, wy­stęp ta­necz­no-mu­zycz­ny dziew­czy­nek z klasy 5e. Na ko­niec wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas wrę­czy­li każ­dej Sio­strze wła­sno­ręcz­nie zro­bione kart­ki z ży­cze­nia­mi.

Obec­ność dzie­ci wnio­sła w klasz­tor­ne progi wiele ra­do­ści i u­śmie­chu. W ka­pli­cy sióstr dzie­ci mo­dli­ły się za wszyst­kich ludzi cho­rych i cie­pią­cych, a klasz­tor­nym re­fek­ta­rzu nie za­brakło słod­kie­go po­czę­stun­ku dla tak mi­łych gości.

Drukuj E-mail