Wydarzenia

Nowa odsłona mitologii

Dziel­ni he­ro­si, pół­bo­gowie i ty­ta­ni oraz mądre i pięk­ne bo­gi­nie na ję­zy­ku pol­skim w nowej od­słonie mi­to­logicz­nej. Za­sko­cze­niem były po­my­słowość dzie­ci i ich u­mie­jęt­no­ści: się­gnięcie po o­ry­gi­nal­ną mi­to­logię nor­dyc­ką, u­współ­cze­śnienie mi­to­logii Gre­ków, na­granie au­tor­skiego filmu z wła­sną sce­no­gra­fią, rap o mi­tach, au­tor­skie wier­sze, za­gad­ki, ko­mik­sy, pla­katy o świe­cie mitów Gre­ków i Rzy­mian. Cie­szy fakt, że język pol­ski może dawać tyle ra­do­ści dzie­ciom!

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Bajki w wykonaniu kl. 4c

Na ję­zy­ku pol­skim dzie­ci z kl. 4c we­szły w role po­sta­ci ba­śnio­wych, po­ka­zu­jąc swoje ak­tor­skie zdol­no­ści. Były au­tor­skie sce­na­riu­sze i prze­pięk­na sce­no­gra­fia do „Bajki o ry­ba­ku i rybce” oraz do „Dziew­czyn­ki z za­pał­kami”.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Minuta ćwiczeń dla Edyty

W so­botę, 14 grud­nia, od­by­ła się wspa­niała akcja cha­ry­tatyw­na – u­sta­no­wie­nie re­kor­du szko­ły, nie tylko tego spor­towe­go, ale przede wszyst­kim tego w po­ma­ganiu. Pra­wie 350 osób spo­tka­ło się o go­dzi­nie 12.00, żeby pomóc w szczyt­nym celu i ze­brać pie­nią­dze dla Edyty wal­czą­cej z no­wotworem – mamy na­szej u­czen­ni­cy. Przez mi­nu­tę wy­ko­nywa­li­śmy no­ży­ce-prze­sko­ki. Co to były za e­mo­cje, ra­dość i wresz­cie sa­tys­fak­cja! Ro­dzi­ce i spon­sorzy przy­go­towa­li słod­ką ka­wiaren­kę, a u­cznio­wie i na­uczy­cie­le kier­masz bo­żona­rodze­niowy.

Takie wy­da­rze­nia po­ka­zu­ją, jakie wiel­kie serca mają miesz­kań­cy Otwoc­ka!

Or­ga­ni­zato­rami im­pre­zy byli: Fun­da­cja Dru­ży­na Bła­że­ja, Ża­ne­ta Fit­ness, Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 12 w Otwoc­ku, wła­ści­cie­le skle­pu Livio i pie­kar­ni Wanda.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Warsztaty historyczno-literackie w bibliotece

Warsz­taty hi­sto­rycz­no-li­te­rac­kie w bi­blio­te­ce. W mi­nio­ny pią­tek, w ra­mach lek­cji ję­zy­ka pol­skie­go, kl. 4c od­wie­dziła Po­wia­tową Bi­blio­te­kę Pu­blicz­ną. Uczest­ni­czy­ła w cie­ka­wych za­ję­ciach z hi­sto­rii, które przy­da­dzą się z pew­no­ścią pod­czas o­ma­wiania li­te­ra­tu­ry na lek­cjach pol­skie­go.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

ŚW. Mikołaj odwiedził szkołę

6 grud­nia był wy­jąt­ko­wym dniem w na­szej szko­le. Odwie­dził nas nie­co­dzien­ny gość – św. Mi­ko­łaj. W at­mos­fe­rze ra­do­ści, ze śpie­wem „Idzie dobry świę­ty” od­wie­dził on naj­młod­szych u­czniów na­szej szko­ły, ob­da­rowu­jąc ich u­po­min­ka­mi. Dzie­ci nie tylko o­cze­ki­wa­ły pre­zen­tów, ale rów­nież same chcia­ły spra­wić ra­dość Mi­ko­łajowi wrę­cza­jąc mu laur­ki, śpie­wa­jąc dla niego pio­sen­ki. Do star­szych klas przy­były roz­śpie­wa­ne i roz­tań­czone „śnie­żyn­ki do­broci” przy­no­sząc słod­kie po­zdrowie­nia od św. Mi­ko­łaja. Do każ­de­go cu­kier­ka było do­łą­czone „dobre słowo od św. Mi­ko­łaja”. Pią­tek w na­szej był praw­dzi­wym świę­tem do­broci i ra­do­ści.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Dzień cudów

Dzień Cudów, czyli Mi­ko­łaj­ki klasy 4c: de­lega­cja tej klasy przed­sta­wi­ła kla­so­we ja­seł­ka w Domu Po­mocy Spo­łecz­nej w Otwoc­ku. To była prze­pięk­na i wzru­sza­ją­ca lek­cja dla nas wszyst­kich. Były chwi­le za­du­my i łzy szczę­ścia! Brawa dla Dzie­ci!

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Kreatywnie o Mickiewiczu

Dzie­cięca kre­atyw­ność na lek­cjach o Mic­kie­wiczu w kl. 5c i 5d. Naj­pierw dia­log mię­dzy wnu­kiem a dziad­kiem, o­powia­dają­cym cie­ka­wost­ki z życia wiesz­cza na­ro­dowe­go, krzy­żów­ki, quizy, a na­stęp­nie gra e­du­ka­cyj­na, trzy­ma­ją­ca w na­pię­ciu obie u­czest­ni­czą­ce grupy. Dzie­ci z za­pałem i w innej, niż tra­dy­cyj­na, for­mie przy­po­mi­na­ły sobie o Ada­mie Mic­kie­wiczu.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail