Nasze ZOO

Etap powiatowy konkursu ortograficznego

Już w czwar­tek, 16 marca 2023 roku, o godz. 9.00 od­bę­dzie się w Szko­le Pod­sta­wowej nr 12 etap po­wia­towy II e­dy­cji Po­wia­to­we­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wiatu Otwoc­kie­go.

Weź­mie w nim u­dział mło­dzież z klas siód­mych i ó­smych z 13 po­wia­to­wych szkół. O Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii po­wal­czy 39 u­czniów. SP12 re­prezen­tu­ją: Eryk Po­nia­tow­ski, Szy­mon Gnia­dek, Na­talia Ko­nar­ska i We­ro­ni­ka Ko­wa­lik.

Wy­ni­ki po­zna­my 20 kwiet­nia, o godz. 10.00 pod­czas u­ro­czy­ste­go wrę­cze­nia na­gród lau­re­atom.

Trzy­ma­my kciuki za na­szych u­czniów. Niech zwy­ciężą naj­lepsi! Po­wodze­nia!

Konkurs ortograficzny – zapraszamy

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Otwockiego (Puchar Starosty Otwockiego).

Terminarz Konkursu:

  • zgłoszenie szkół do udziału w Konkursie – do 27 stycznia 2023 roku (załącznik 1);
  • przekazanie tekstu dyktanda i kart pocztą elektroniczną do szkół – 7 lutego 2023 roku;
  • etap szkolny – 9 lutego 2023 roku, godzina 9:00;
  • dostarczenie protokołów z etapu szkolnego (załącznik 3) i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (załącznik 2) – 2 marca 2023 roku;
  • etap powiatowy – 16 marca 2023 roku, godzina 9:00;
  • wręczenie nagród laureatom – 20 kwietnia 2023 roku, godzina 10:00.

Organizatorki Konkursu:
Hanna Basek:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Renata Balcerzak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiadomości oraz pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAŁĄCZNIKI: