Aktualności

Wierszowisko

Napisane przez Mariola Rosłoniec, Katarzyna Zygmunt.

15 li­sto­pa­da 2018 roku w Te­atrze Miej­skim w Otwoc­ku odbył się wie­czór po­etyc­ki po­świę­cony na­szej Oj­czyź­nie – Pol­sce oraz na­szej małej i nie­po­zor­nej, ale jakże bli­skiej nam Oj­czyź­nie, jaką jest Otwock. To spo­tka­nie było pod­su­mowa­niem szkol­nych, „dwu­nast­ko­wych” ob­chodów stu­le­cia od­zy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­legło­ści.

Wier­szo­wisko przy­go­towa­ły i pro­wa­dzi­ły panie: Ma­rio­la Ro­słoniec i Ka­tarzy­na Zyg­munt przy współ­pra­cy wielu na­uczy­cie­li i o­grom­nym za­an­gażo­waniu u­czniów, któ­rzy na sce­nie pre­zen­to­wa­li u­two­ry au­tor­stwa całej spo­łecz­no­ści szkol­nej. Pod­su­mowa­niem wy­da­rze­nia był przy­go­towa­ny i wy­da­ny przez nas tomik wier­szy na stu­le­cie nie­pod­legło­ści: „Nasza duża i mała Oj­czy­zna”. Au­to­ra­mi u­miesz­czo­nych w nim u­two­rów i i­lu­stra­cji są u­cznio­wie i na­uczy­cie­le. To druga pu­bli­ka­cja po­etyc­ka wy­da­na przez „Dwu­nast­kę”.

W te­atrze peł­nym po brze­gi pa­no­wała miła i na­stro­jowa at­mos­fe­ra pełna wzru­szeń i na­leż­nej oj­czyź­nie po­wa­gi, choć nie bra­ko­wało też u­two­rów żar­to­bli­wych, peł­nych dow­ci­pu i ra­do­ści. Dzię­ku­je­my za wspól­ne spę­dza­nie czasu z li­te­ra­tu­rą, hi­sto­rią, sztu­ką i przede wszyst­kim z Oj­czy­zną, która wy­ra­ża się po­przez tra­dy­cję i kul­turę.

Za­chę­camy też wszyst­kich do wła­snej twór­czo­ści po­etyc­kiej i li­te­rac­kiej. Warto!

Drukuj