Aktualności

Dziękujemy za udany piknik

Dro­dzy Ro­dzi­ce!

Za nami pik­nik z o­ka­zji Dnia Dziec­ka. Przy­niósł on wiele u­śmie­chów na twa­rzach Wa­szych po­ciech. Ra­do­sna za­bawa, która wy­peł­ni­ła teren wokół szko­ły, to za­słu­ga przede wszyst­kim Pań­stwa, któ­rzy w tak nie­zwy­kły spo­sób włą­czy­li­ście się w przy­go­towa­nia i re­ali­zację tego świę­ta. Z ca­łe­go serca, w i­mie­niu wła­snym i dzie­ci, dzię­ku­je­my!

Nasze po­dzię­kowa­nia kie­ru­jemy rów­nież do Spon­sorów, któ­rzy wspar­li przed­się­wzięcie ma­te­rial­nie i fi­nan­so­wo.

Drukuj E-mail