Aktualności

Wyprawka przedszkolaka i zerówkowicza

Po­ni­żej po­da­je­my wykaz nie­zbęd­nych rze­czy dla dziec­i roz­poczy­na­ją­cych naukę w od­dzia­łach przed­szkol­nych.

 • pi­żam­ka,
 • szczo­tecz­ka i pasta do mycia zębów, kubek,
 • dwie rolki pa­pie­ru ręcz­ni­ko­we­go,
 • dwa kom­ple­ty ubrań na zmia­nę (spodnie, bluz­ka, majt­ki, skar­pet­ki, raj­sto­py),
 • po­dusz­ka i koc,
 • strój na gim­na­sty­kę (ko­szul­ka, spoden­ki),
 • kap­cie,
 • ryza pa­pie­ru

Ubran­ka po­win­ny być trwa­le pod­pi­sa­ne np. na metce.

Na ze­bra­niu or­ga­ni­zacyj­nym po­in­for­mu­je­my o szczegółach i in­nych ma­te­riałach.

Wyprawka zerówkowicza poniżej:

 • blok techniczny biały A3 i A4,
 • blok techniczny kolorowy A3 i A4,
 • brystol falisty – 2 kolory  
 • brystol gładki – 2 kolory  
 • papier kolorowy (nie samoprzylepny),
 • ryza białego papieru ksero
 • ryza kolorowych papierów ksero
 • 2 teczki z gumką
 • klej w sztyfcie 3 szt.
 • klej CR – 250g
 • kredki ołówkowe,
 • kredki BAMBINO
 • pastele oleiste
 • nożyczki
 • kolorowa krepina 3szt
 • folia piankowa lub filc
 • farby plakatowe w słoiczkach 12 kol.
 • 2 pędzle: gruby i cienki,
 • 2 duże opakowania plasteliny,
 • dwa ołówki (miękkie),
 • temperówka, linijka, gumka,
 • duża paczka mokrych chusteczek  higienicznych,
 • 2 papiery toaletowe i 2 ręczniki toaletowe,
 • buty na zmianę na jasnej, gumowej podeszwie

Prosimy, aby wszystkie przybory i materiały piśmiennicze były podpisane.

Drukuj E-mail