Rodzice

Poznaj i pokonaj problem — wszy

Napisane przez Artur Wołoszynek.

Za­chę­camy ro­dzi­ców do za­po­znania się z akcją e­du­ka­cyj­ną zor­ga­ni­zowaną przez PWN. Or­ga­ni­zator chce pomóc ro­dzi­com, na­uczy­cie­lom i o­pie­ku­nom, któ­rych temat wszy do­ty­czy lub może do­ty­czyć oraz zwró­cić uwagę na wy­miar spo­łecz­ny wsza­wi­cy.

Poznaj i pokonaj problem...►►►

Drukuj