Z wizytą w domu zakonnym

Wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas od­wie­dzili 1 lu­te­go dom za­kon­ny, w któ­rym miesz­ka­ją star­sze i chore sio­stry. Oka­zją ku temu był Dzień Życia Kon­se­krowa­nego ob­chodzony 2 lu­te­go oraz Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Cho­re­go ob­chodzony 11 lu­te­go. Wo­lon­ta­riu­sze za­pre­zen­to­wali krót­ki pro­gram ar­ty­stycz­ny, zło­ży­li sio­strom ży­cze­nia oraz wrę­czy­li pa­miąt­ko­we kart­ki. W za­kon­nej ka­pli­cy mo­dli­li się za wszyst­kie osoby chore.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Rok­sa­na Rudna, Laura No­wic­ka i Ola Ko­łodziej 19 stycz­nia re­prezen­to­wa­ły naszą szko­łę na V Mię­dzysz­kol­nym Kon­kur­sie Kolęd i Pa­sto­rałek, który odbył się w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 373 w War­szawie. Cie­szy­my się z suk­ce­sów na­szych u­czest­ni­czek. Laura i Rok­sa­na o­trzy­ma­ły wy­róż­nie­nie w gru­pie wie­ko­wej klas 4-6 śpie­wa­jąc nie­zwy­kle ta­necz­ną pa­sto­rał­kę „Od serca do ucha”. Ich wy­stęp u­pięk­szył ko­lęd­nik z gwiaz­dą, w któ­re­go wcie­lił się Mi­łosz Paska. Ola za­ję­ła 1. miej­sce w gru­pie wie­ko­wej klas 7-8. Wy­ko­nu­jąc na­stro­jową bo­żona­rodze­niową pio­sen­kę „Noel”. To­wa­rzy­szyły jej Magda Pod­gór­ska i Na­talia Czwoj­dziń­ska wy­ko­nu­jąc do u­two­ru ta­niec z fla­gami. Gra­tu­luje­my wszyst­kim u­czest­ni­kom!

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Dzień św. Mikołaja

Dnia 6 grud­nia w pro­gach na­szej szko­ły po­wi­ta­liśmy św. Mi­ko­łaja. Odwie­dził on u­czniów kl. 1–3, a to­wa­rzy­szyły mu u­ro­cze a­nioł­ki. Wśród o­gól­nej ra­do­ści i śpie­wu dzie­ci zo­sta­ły ob­da­rowane sło­dy­cza­mi. Do klas star­szych św. Mi­ko­łaj po­słał a­nioł­ków, któ­rzy po­czę­stowa­li u­czniów cu­kier­ka­mi i za­chę­ci­li ich do na­ślado­wania św. Mi­ko­łaj w do­broci.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Dla wo­lon­ta­riu­szy Sz­ko­lone­go Koła Ca­ri­tas przy SP12 szcze­gól­nym dniem był 4 grud­nia. Uczest­ni­cząc we Mszy św. w Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go o godz. 11.00 dzię­ko­wa­li Bogu za Jego bło­gosła­wień­stwo na co dzień. Oka­zją do tego był Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Wo­lon­ta­riu­sza ob­chodzony co roku 5 grud­nia. Wo­lon­ta­riu­sze za­an­gażo­wali się w przy­go­towa­nie li­tur­gii. W pro­ce­sji z da­rami o­prócz chle­ba i wina przy­nie­śli do oł­ta­rza sym­bo­licz­ne dary: lam­pion, le­gi­ty­ma­cje wo­lon­ta­riac­kie oraz różę. Na ko­niec Mszy św. ks. Mi­chał – nasz a­sy­stent ko­ściel­ny – wrę­czył nowym wo­lon­ta­riu­szom le­gi­ty­ma­cje. Dal­szy ciąg świę­to­wa­nia odbył się 16 grud­nia u domu za­kon­nym Sióstr Sz­kol­nych de Notre Dame. Wo­lon­ta­riu­sze spo­tka­li się razem na wi­gilii czer­piąc ra­dość z prze­by­wa­nia ze sobą i wspól­nej za­bawy.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Adopcja serca Nadiana Umutoniwase zakończona!

In­for­mujemy, że du­cho­wa ad­op­cja Na­diana Umu­to­ni­wa­se z Rwan­dy zo­sta­ła za­koń­czona z po­wodu zmia­ny miej­sca zamiewszkania dziec­ka i braku kon­tak­tu z ro­dzi­ną. Cie­szy­my się, że przez ponad rok mo­gli­śmy wspie­rać jego roz­wój. Dnia 16 wrze­śnia z Pal­lo­tyń­skie­go Se­kreta­riatu Mi­syj­ne­go o­trzy­ma­li­śmy in­for­ma­cję o ad­op­cji no­we­go chłop­ca Sin­thia Com­pa­ore. Ma on 13 lat i po­chodzi z Bur­ki­na Faso. Ota­czamy go naszą du­cho­wą i ma­te­rial­ną tro­ską.

Drukuj E-mail

Gala Świętych

W pią­tek, 28 paź­dzier­nika, od­by­ła się III e­dy­cja kon­kur­su „Gala Świę­tych” , którą tym razem po­prowa­dzi­ła Zuzia z kl. 5c oraz Karol z kl. 6c. Ucźznio­wie klas czwar­tych wcie­lili się w wy­bra­ne przez sie­bie po­sta­cie świę­tych. W ka­te­go­rii „naj­liczniej prze­bra­na klasa” wy­gra­ła 4c, dru­gie miej­sce za­ję­ła 4d, trze­cie zaś – 4a.

W ka­te­go­rii in­dy­widu­al­nej jury na­gro­dzi­ło:

I miej­sce:
Łucja Ku­row­ska (4d) – św. Łucja
Iza­bel­la Wró­blew­ska (4a) – bł. Ka­ro­li­na
Wer­ni­ka Pie­trusź­czak (4c) – św. We­ro­ni­ka

II miej­sce:
Zuzia No­wa­kow­ska (4c) – św. Matka Te­resa z Kal­ku­ty
Mi­łosz Paska (4d) – św. Mak­sy­mi­lian Kolbe
Anna Ko­smal (4b) – Ar­cha­nioł Ga­briel

III miej­sce:
Pau­li­na Stec­ko (4d) – św. Fau­sty­na
Ju­lian Trza­skow­ski (4d) – św. Ju­lian
Julia Go­liń­ska (4c) – św. Fau­sty­na

Wrę­czo­no rów­nież osiem wy­róż­nień.

Pod­czas kon­kur­su wy­stą­pił ze­spół pod kie­row­nic­twem s. Oli śpie­wa­ją­cy pio­sen­ki o świę­tych.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Tydzień Misyjny

„Bę­dzie­cie moimi świad­kami” to hasło 96. Ty­god­nia Mi­syj­ne­go, który roz­począł się w nie­dzielę 23 paź­dzier­nika. Z tej o­ka­zji wo­lon­ta­riu­sze SK Ca­ri­tas włą­czy­li się w przy­go­towa­nie o­pra­wy Mszy św. dla dzie­ci w Pa­rafii Księ­ży Pal­lo­ty­nów. Zo­sta­ła też wy­ko­na­na o­kolicz­no­ściowa de­ko­ra­cja, w któ­rej ko­lorowe ma­te­riały sym­bo­li­zowa­ły po­szcze­gól­ne kon­ty­ne­nty. Mi­syj­na mo­dli­twa wier­nych po­łą­czona z pro­ce­sją świa­tła o­gar­nę­ła pro­ble­my ludzi ży­ją­cych w Afry­ce, Ame­ry­ce, Eu­ro­pie, Oce­anii, Azji.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Dzień Papieski

W świę­to­wa­nie te­go­rocź­nego Dnia Pa­pie­skiego licź­nie włą­czy­li się u­cźnio­wie i wo­lon­ta­riu­sze SKC na­szej szko­ły. 16 paź­dzier­nika w Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go przy­go­towa­li pięk­ną o­pra­wę li­tur­gicz­ną Mszy św. dla dzie­ci. Wo­lon­ta­riu­sze u­bra­ni w ko­szul­ki SKC, czy­ta­li czy­ta­nia, śpie­wa­li psalm, pro­wa­dzi­li mo­dli­twę wier­nych. Była też pro­ce­sja wdzięcz­no­ści za pon­ty­fi­kat św. Jana Pawła II. S. Alek­san­dra ze swoim ze­spo­łem roz­śpie­wa­ła cały dolny ko­ściół. W peł­nych ra­do­ści i eks­presji pio­sen­kach dzie­ci wy­śpie­wa­ły wspo­mnie­nia o św. Janie Pawle II. Po Eu­cha­ry­stii, kto tylko chciał mógł przy po­mni­ku ka­tyń­skim u­czest­ni­czyć w źa­palaniu serca dla Świę­te­go Po­la­ka. ńzie­ci prze­sła­ły ku niebu pełne wiary po­źdrowie­nie. Umiesź­czo­ne przez s. Syl­wię myśli św. Jana Pawła II wokół ko­ścioła Pal­lo­ty­nów skła­niały do re­flek­sji i przy­po­mi­na­ły o Dniu Pa­pie­skim.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Minuta dla pokoju

„Mi­nu­ta dla po­koju” to tytuł akcji zor­ga­ni­zowanej przez SK Ca­ri­tas w Mię­dzy­na­ro­dowym Dniu Po­koju – 21 wrze­śnia. O godz. 12.00 na mi­nu­tę zo­sta­ły prze­rwa­ne za­ję­cia, aby w chwi­li ciszy po­my­śleć o war­to­ści po­koju, po­modlić się o pokój, czy od­powie­dzieć sobie na py­ta­nie: Czy je­stem czło­wie­kiem po­koju?. Bł. Ste­fan kard. Wy­szyń­ski po­wie­dział: Pokój świa­to­wy za­czy­na się od po­koju na­sze­go serca. Innym e­lemen­tem ob­chodów tego dnia było ozdobie­nie o­grodze­nia szkol­ne­go barw­ny­mi, peł­ny­mi tre­ści pla­katami i go­łąb­ka­mi po­koju, wy­ko­na­nymi z dużym za­an­gażo­waniem przez u­czniów na­szej szko­ły.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Podsumowanie pracy SK Caritas

Wo­lon­ta­riu­sze Ca­ri­tas spo­tka­li się 26 maja, aby pod­su­mować ko­lej­ny rok dzia­łal­no­ści na­sze­go szkol­ne­go koła. Tym razem sko­rzy­sta­li­śmy z go­ści­ny Sióstr Szkol­nych de Notre Dame w Otwoc­ku, które u­do­stęp­ni­ły nam swój ogród. Na po­cząt­ku przy pięk­nej gro­cie Maryi ks. Mi­chał po­prowa­dził na­bo­żeń­stwo ma­jo­we, a potem był czas na gril­la, wspól­ne za­bawy, któ­rym nie był końca. Przy tej o­ka­zji po­że­gna­li­śmy na­szych wie­lo­let­nich wo­lon­ta­riu­szy klas VIII. Dzię­ku­je­my im za lata służ­by w wo­lon­ta­riacie i ży­czymy wszel­kiej po­myśl­no­ści w życiu oraz li­czy­my na dal­szą współ­pra­cę.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail