Kokardy narodowe dla seniorów

Od­po­wia­dając na proś­bę or­ga­ni­zatorów Dnia Se­nio­ra w Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go w Otwoc­ku wo­lon­ta­riu­sze SK Ca­ri­tas, przy­go­towa­li na tę o­ka­zję, ponad 50 biało-czer­wo­nych ko­kard na­ro­dowych.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Syrii i z Libanu

Przez cały paź­dzier­nik u­cznio­wie na­szej szko­ły przy­no­si­li przy­bo­ry szkol­ne dla dzie­ci z Syrii i Li­ba­nu. Wszyst­kie dary, wo­lon­ta­riu­sze SK Ca­ri­tas spa­ko­wali, o­kle­ja­jąc pacz­ki ko­lorowy­mi ser­dusz­ka­mi. Ar­ty­ku­ły szkol­ne zo­sta­ły prze­wiezio­ne do Ca­ri­tas Pol­ska, a stam­tąd trans­por­tem lot­ni­czym, tra­fi­ły do na­szych nie­zna­nych braci i sióstr w Ch­ry­stu­sie.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Niedziele Misyjna

W nie­dzielę, 22 paź­dzier­nika, ob­chodzony był w Ko­ście­le 97. Świa­to­wy Dzień Mi­syj­ny pod  ha­słem „Misje ser­cem Ko­ścioła”. W Pol­sce Nie­dziela Mi­syj­na roz­poczy­na Ty­dzień Mi­syj­ny. Dla u­czcze­nia tego dnia u­cznio­wie z Dwu­nast­ki prze­bra­li się za dzie­ci re­prezen­tu­ją­ce wszyst­kie kon­ty­ne­nty, przy­no­sząc do oł­ta­rza sym­bo­licz­ne dary. Nie mogło rów­nież za­brak­nąć na­szych wo­lon­ta­riu­szy, któ­rzy za­an­gażo­wali się w czy­ta­nia mszal­ne i śpiew.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Barwy papieskie

W po­nie­dzia­łek, 16 paź­dzier­nika, na szkol­nych ko­ry­ta­rzach można było zo­ba­czyć u­czniów u­bra­nych w ko­lory żółto-białe. Dla­cze­go? W ten spo­sób pra­gnę­li­śmy u­pa­mięt­nić na­sze­go Wiel­kiego Ro­da­ka, który był nie tylko WSPANIAŁYM CZŁOWIEKIEM, ale pierw­szym w hi­sto­rii Ko­ścioła POLSKIM PAPIEŻEM.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Dzień Papieski – „Cywilizacja życia”

Już od 23 lat w Dzień Pa­pie­ski zbie­ra­ne są datki na fun­dusz sty­pen­dial­ny „Dzie­ło No­we­go Ty­siąc­le­cia”. W tym roku do zbiór­ki włą­czy­ło się SK Ca­ri­tas dzia­łają­ce przy na­szej szko­le. Wo­lon­ta­riu­sze kwe­sto­wa­li przy Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go w Otwoc­ku, przy­czynia­jąc się do wspie­ra­nia e­du­ka­cji zdol­nej, ale u­bo­giej mło­dzie­ży.

Z o­ka­zji Dnia Pa­pie­skiego, na o­grodze­niu pa­rafial­nym, wo­lon­ta­riu­sze u­mie­ścili myśli św. Jana Pawła II, które w swo­jej tre­ści są wciąż ak­tu­al­ne.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Pielgrzymka do Niepokalanowa

Cz­ter­na­stu wo­lon­ta­riu­szy SK Ca­ri­tas, 3 paź­dzier­nika, po­je­cha­ło na piel­grzym­kę do Nie­po­ka­lanowa. W pro­gra­mie wy­jaz­du zna­lazło się zwie­dza­nie Mu­zeum św. Mak­sy­mi­liana Kolbe, celi św. Mak­sy­mi­liana Kolbe, Mu­zeum Po­żar­nic­twa oraz o­bej­rzenie Pa­no­ramy Ty­siąc­le­cia. W ka­pli­cy św. Mak­sy­mi­liana ks. Marek Więch SAC – du­cho­wy o­pie­kun koła, od­pra­wił Mszę św., dla wo­lon­ta­riu­szy. Pięk­na, sło­necz­ne po­goda, stą­pa­nie po miej­scu u­świę­co­nym ży­ciem i pracą św. Mak­sy­mi­liana była praw­dzi­wym darem Boga. Przed od­jaz­dem wo­lon­ta­riu­sze wstą­pi­liśmy na chwi­lę mo­dli­twy, do ka­pli­cy wie­czy­stej ad­o­racji Naj­święt­sze­go Sa­kramen­tu, aby pro­sić o bło­gosła­wień­stwo Boże na dal­szą służ­bę. Wszy­scy, pełni do­brych wspo­mnień, bez­piecz­nie po­wró­ci­li do Otwoc­ka.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Makulatura na cele charytatywne

Wo­lon­ta­riu­sze SK Ca­ri­tas przy­go­towa­li ma­ku­laturę szkol­ną do wy­wie­zienia na skup. Wszyst­kie stare pod­ręcz­ni­ki naj­pierw zo­sta­ły po­sor­towa­ne oraz po­pa­kowane w małe pacz­ki, a na­stęp­nie za­pako­wane do sa­mo­chodu. Sprze­da­no ponad 1300 kg, zy­sku­jąc na cele cha­ry­tatyw­ne 130 zł.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Jak co roku, 21 wrze­śnia, Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas zor­ga­ni­zowało na te­renie szko­ły Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Po­koju. Kon­kurs pla­stycz­ny, mi­nu­ta dla po­koju, zdo­bie­nie o­grodze­nia szkol­ne­go pla­katami wy­ko­na­nymi przez u­czniów, to e­lemen­ty ob­chodów tego dnia. Wszyst­kie dzia­łania miały na celu za­chę­cić do re­flek­sji, mo­dli­twy o tak po­trzeb­ny pokój na świe­cie i w ludz­kich ser­cach.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Podsumowanie roku pracy SK Caritas

25 maja wo­lon­ta­riu­sze SK Caritas spo­tka­li się na gril­lu u Sióstr SND, aby pod­su­mować ko­lej­ny rok swo­jej dzia­łal­no­ści. Wspól­na mo­dli­twa, pie­czenie kieł­ba­sek, za­bawa wy­peł­ni­ły czas prze­by­wa­nia razem. Spot­ka­nie było rów­nież o­ka­zją do po­że­gna­nia wo­lon­ta­riu­szy klas VIII, któ­rzy przez wiele lat an­gażo­wali się w dzia­łania Ca­ri­tas. Czas pły­nie i choć przy­szła pora się po­że­gnać, to po­zosta­ją dobre wspo­mnie­nia. 28 maja niektó­rzy wo­lon­ta­riu­sze po­ma­gali pod­czas od­pu­stu w Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Z wizytą w siedzibie Caritas DWP

W trwa­ją­cym właśnie 79. Ty­god­niu Mi­ło­sier­dzia, nasze SKC od­wie­dziło sie­dzibę Ca­ri­tas DWP w War­szawie. Wo­lon­ta­riu­sze za­po­znali się z pracą tej or­ga­ni­zacji, o któ­rej o­powie­dział ks. Rafał – wi­ce­dy­rek­tor Ca­ri­tas DWP, a jed­no­cześnie o­pie­kun SKC. Wo­lon­ta­riu­sze zo­ba­czy­li Spe­cjal­ny Ośro­dek Wy­cho­waw­czy dla Dziew­cząt oraz ma­gazyn Ca­ri­tas, gdzie prze­cho­wy­wa­ne są róż­ne­go ro­dza­ju ar­ty­ku­ły roz­dzie­la­ne po­trze­bu­ją­cym. Na­stęp­nie wo­lon­ta­riu­sze po­je­cha­li do ja­dło­daj­ni pro­wa­dzonej przez Ca­ri­tas DWP, wy­da­ją­cej dzien­nie 700 po­sił­ków dla ludzi po­trze­bu­ją­cych po­mocy. Tuż obok mie­ści się łaź­nia dla bez­dom­nych, gdzie rów­nież wo­lon­ta­riu­sze mogli zaj­rzeć. Bo­gat­si o nowe do­świad­cze­nia, ob­da­rowani u­po­min­ka­mi, wo­lon­ta­riu­sze wró­ci­li do Otwoc­ka.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail