Rok dla niepodległej: święci polscy

Z o­ka­zji zbli­ża­ją­cej się Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych i 100. rocz­ni­cy od­zy­ska­nia nie­pod­legło­ści, 30 paź­dzier­nika odbył się kon­kurs dla klas 4 „Twoja twarz wy­glą­da zna­jo­mo – ŚWIĘCI POLSCY”. Za­plano­wane zo­sta­ły dwie ka­te­go­rie. Pierw­sza to – naj­licz­niej prze­bra­na klasa, druga – naj­cie­kaw­sze prze­bra­nie i pre­zen­ta­cja.

Gra­tu­luje­my kla­sie 4e za za­ję­cie I miej­sca, kla­sie 4d – II miej­sca, kla­sie 4c – III miej­sca.

W dru­giej ka­te­go­rii jury miało nie lada za­danie, aby spo­śród tylu barw­nych, cie­ka­wych i pięk­nych cha­rak­te­ry­zacji wy­ło­nić zwy­cięz­ców. Po chwi­lach na­pię­te­go o­cze­ki­wa­nia zo­sta­ły o­głoszone wy­ni­ki.

Na­gro­dze­ni u­cznio­wie to:

  • Ju­dy­ta Prząd­ka (4a) za wcie­lenie się w po­stać św. Fau­sty­ny,
  • Ga­brie­la Ja­wor­ska (4b) za przy­bli­że­nie po­sta­ci św. Kingi,
  • Hanna Ku­row­ska (4c), która prze­bra­ła się i o­powie­działa o św. Woj­cie­chu,
  • Al­bert Olesz­czuk (4d) prze­bra­ny za po­stać św. Brata Al­berta,
  • Zofia Świer­likow­ska (4e), która przed­sta­wi­ła bł. Ka­ro­li­nę Kóz­ków­nę,
  • Ma­te­usz Chod­kie­wicz (4g), który w spo­sób nie­zwy­kle szcze­gó­ło­wy o­powie­dział o św. Mak­sy­mi­lianie Kolbe.

Ko­mi­sja przy­zna­ła rów­nież wy­róż­nie­nia dla: Mi­ko­ła­ja Guzka, Emi­lii Stec­ko, Ja­ku­ba Paski, Zu­zan­ny Pie­trusz­czak, Edyty Śli­fir­czyk.

Ca­łość kon­kursu u­bo­ga­cił śpiew pio­se­nek o świę­tych po­łą­czonych z tań­cem.

Nie­zwy­kła Gala Świę­tych, którą za­wdzię­czamy kla­som czwar­tym wpi­su­je się w ob­chody 100-lecia od­zy­ska­nia nie­pod­legło­ści.

Drukuj E-mail