„Skrzydła Anioła” dla s. Sylwii Sztuki

Napisane przez SKC. Opublikowano w Caritas

5 grud­nia to Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Wo­lon­ta­riu­sza. Z tej o­ka­zji Ca­ri­tas Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej zor­ga­ni­zowało u­ro­czy­stą Galę Wo­lon­ta­riatu, pod­czas któ­rej nasza ka­te­chet­ka, s. Syl­wia Sz­tu­ka o­trzy­ma­ła wy­jąt­ko­we wy­róż­nie­nie przy­zna­ne za twór­cze za­an­gażo­wanie w pro­wa­dze­nie Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas – „Skrzy­dła Anio­ła”.

Galę pro­wa­dził Con­ra­do Mo­re­no. Wzię­ło w niej u­dział trzy­na­stu wo­lon­ta­riu­szy na­sze­go SKC. Po wzru­sza­ją­cej czę­ści pa­trio­tycz­nej, był nie­zwy­kły pokaz ma­lo­wania pia­skiem w wy­ko­na­niu Ta­tiany Ga­lit­sy­ny. Na­stęp­nym punk­tem gali było wrę­cze­nie na­gród i wy­róż­nień za dzia­łal­ność na rzecz dru­giej osoby z ra­mie­nia pra­skiej Ca­ri­tas. Gra­tu­luje­my s. Syl­wii za rze­czy­wi­ście twór­cze za­an­gażo­wanie w pro­wa­dze­nie Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas w na­szej szko­le. Po u­ho­norowa­niu naj­lep­szych dla wszyst­kich za­śpie­wała Ha­li­na Frąc­ko­wiak. Na za­koń­cze­nie gali wszy­scy u­czest­ni­cy zo­sta­li za­pro­sze­ni na po­czę­stu­nek.

6 grud­nia s. Syl­wia wraz in­ny­mi osoby na­gro­dzony­mi i wy­róż­nio­nymi zo­sta­ła za­pro­szona do Radia War­szawa, by po­dzie­lić się swoim do­świad­cze­niem pracy z wo­lon­ta­riu­szami.

Drukuj