Światowy Dzień Chorego

Grupa wo­lon­ta­riu­szy SKC od­wie­dziła 19 lu­te­go Dom Star­szych Sióstr w Otwoc­ku oraz ZOL w Śród­bo­rowie. Pod­czas spo­tka­nia z o­soba­mi star­szy­mi dzie­ci za­pre­zen­to­wały przed­sta­wienie o­powia­dają­ce o ob­ja­wie­niach Matki Bożej w Lo­ur­des, a na­stęp­nie wrę­czy­ły każ­dej o­sobie wła­sno­ręcz­nie zro­bione o­kolicz­no­ściowe kart­ki. Obec­ność dzie­ci wy­wo­ła­ła nie jeden u­śmiech na twa­rzy, łzy wzru­sze­nia. Wo­lon­ta­riu­sze wra­cali do szko­ły z prze­ko­na­niem, że tak nie­wiele po­trze­ba, aby ob­da­rzać in­nych do­brem.

21 lu­te­go na przy­go­towa­ne przez wo­lon­ta­riu­szy przed­sta­wienie zo­sta­li za­pro­sze­ni u­cznio­wie na­szej szkol­nej „ze­rów­ki” oraz klasy trze­cie. Uwaga widów, sku­pie­nie oraz grom­kie o­kla­ski były dla ak­to­rów praw­dzi­wą na­gro­dą.

Drukuj E-mail