Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas

Wo­lon­ta­riu­sze na­sze­go Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas wzię­li u­dział w Ogól­no­pol­skiej Zbiór­ce Żyw­no­ści Ca­ri­tas. Akcja zor­ga­ni­zowana zo­sta­ła 7 grud­nia, w su­per­mar­kecie Lidl w Otwoc­ku. Dzię­ku­je­my wszyst­kim dar­czyń­com, za o­twar­tość serca i hojne dary, które w ca­ło­ści zo­sta­ły prze­ka­zane do Cen­trum In­ter­wen­cji Kry­zyso­wej w Otwoc­ku, pla­ców­ki pro­wa­dzonej przez Ca­ri­tas Die­cezji War­szaw­sko- Pra­skiej. Wy­ra­żamy rów­nież wdzięcz­ność kie­row­nic­twu skle­pu oraz pra­cow­ni­kom za moż­li­wość prze­pro­wa­dzenia zbiór­ki oraz go­ścin­ne przy­ję­cie.

Drukuj E-mail