SK Caritas w Ziemi Świętej

„Po­szu­ki­wa­nie Je­zu­sa – Ek­spres z Panem Bo­giem” pod takim ha­słem, w dniach od 25 stycz­nia do 1 lu­te­go wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­nych Kół Ca­ri­tas die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej piel­grzy­mo­wa­li do Ziemi Świę­tej. W gru­pie u­czest­ni­ków było siedmiu wo­lon­ta­riu­szy z na­szej szko­ły oraz dwie ab­sol­went­ki Dwu­nast­ki.

Prze­mierza­jąc zie­mię Pana Je­zu­sa na­wie­dziliśmy Be­tlejem, gdzie się na­ro­dził, do­świad­czy­liśmy ciszy Pu­sty­ni Judz­kiej. Nad Jor­da­nem od­nowi­liśmy przy­rze­czenia chrzciel­ne, a potem sko­rzy­sta­li­śmy z ką­pie­li w Morzu Mar­twym. Po­je­cha­li­śmy rów­nież do peł­nej zie­leni Ga­li­le­i. Tam roz­poczę­li­śmy nasze na­wie­dzanie miejsc świę­tych od Na­zare­tu, gdzie miało miej­sce zwia­sto­wanie, potem była Tabga – tam Jezus roz­mnożył chleb, Góra Bło­gosła­wieństw, Ko­ściół Pry­ma­tu. Atrak­cją dnia był rejs po Je­zio­rze Ga­li­lej­skim.

Na tra­sie piel­grzym­ki nie mogło za­brak­nąć Je­ro­zoli­my. W sku­pie­niu mo­dli­liśmy się w Get­sema­ni, Ko­ście­le Ago­nii, u­czest­ni­czy­liśmy w Dro­dze Krzy­żo­wej, którą szedł Pan Jezus, do­ty­ka­li­śmy skały Gol­goty, na­wie­dziliśmy Boży Grób oraz Wie­czer­nik. Oprócz miejsc waż­nych dla na­szej wiary były inne, jak tzw. „Ścia­na Pła­czu”, sy­na­go­ga, gdzie znaj­du­je się sym­bo­licz­ny grób Da­wi­da, cmen­tarz ży­dow­ski na zbo­czu Góry Oliw­nej i wiele in­nych. Każ­de­go dnia była Eu­cha­ry­stia, w którą ak­tyw­nie wszy­scy się włą­cza­li.

Po bo­ga­tych we wra­że­nia dniach wy­po­czywa­li­śmy w Ho­te­lu Santa Maria. Na po­sił­kach po­zna­wali­śmy kuch­nię a­rab­ską bo­ga­tą w wa­rzy­wa, przy­pra­wy, ryż, ro­śli­ny strącz­ko­we, a zwłasz­cza pastę z cie­cierzy­cy. Przez 2 dni po­dró­żowa­li­śmy au­to­karem, a potem ko­mu­ni­ka­cją miej­ską. Była to dla nas do­skona­ła o­ka­zja, aby choć tro­chę do­świad­czyć re­aliów tam­tej­szego życia.

Nie­zwy­kły ty­dzień szyb­ko się skoń­czył i na­peł­nieni du­cho­wo po­wró­ci­liśmy do kraju. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w tym cza­sie o nas pa­mię­tali.

Drukuj E-mail