Światowy Dzień Chorego 2021

Dzień 11 lu­te­go, już od 29 lat, jest Świa­to­wym Dniem Cho­re­go. Stało się to za przy­czyną św. Jana Pawła II, który wi­dział w lu­dziach cier­pią­cych skarb Ko­ścioła. Z tej o­ka­zji wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas przy­go­towa­li przed­sta­wienie pt. „Mi­łość”, któ­rym wy­ra­zi­li swoją pa­mięć o o­sobach do­świad­czają­cych w swoim życiu cier­pienia. Po­nad­to przy­go­towa­li kart­ki, które zo­sta­ły przekazane star­szym i cho­rym Sio­strom ze Zgro­ma­dze­nia SSND. Du­cho­wym darem dla osób cier­pią­cych była mo­dli­twa.


Niech Bóg Tobie błogosławi
I w opiece swej zostawi.
Niech napełnia życie Twoje
Zdrowiem, siłą i pokojem.
Byś przy każdej łzie pamiętał,
Że On kocha Ciebie szczerze.
Co Ty na to? Ja w to wierzę!

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas

Autorka wiersza: Ola Kolenkiewicz, 7g

Drukuj E-mail