Patron dobroci

Napisane przez s. Sylwia Sztuka. Opublikowano w Caritas

6 grud­nia ob­chodzi­liśmy dzień św. Mi­ko­ła­ja – pa­tro­na do­broci. Z tej o­ka­zji po­słań­cy Świę­te­go, czę­sto­wa­li dzie­ci cu­kier­ka­mi, a pod­czas dłu­gich przerw a­niel­ski za­stęp ze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas pio­sen­ka­mi i tań­cem wpro­wa­dził ra­dość na na­szych szkol­nych ko­ry­ta­rzach. Niech ten nie­biań­ski en­tu­zjazm po­zosta­nie w nas jak naj­dłu­żej.

Przy­go­towu­jąc się do dnia św. Mi­ko­ła­ja u­cznio­wie klas 1–3 wy­ko­na­li nie­zwy­kłe prace pla­stycz­ne, z któ­rych zo­sta­ła wy­ko­na­na wy­sta­wa na dzień 6 grud­nia.

Drukuj