Spotkanie opłatkowe SK Caritas

Napisane przez s. Sylwia Sztuka. Opublikowano w Caritas

4 stycz­nia wo­lon­ta­riu­sze na­sze­go SKC spo­tka­li się na Wi­gilii w domu SSND. Roz­poczę­ła się ona od wspól­ne­go ko­lę­dowa­nia i mo­dli­twy w za­kon­nej ka­pli­cy, a potem był czas na dzie­lenie się o­płat­kiem i spo­tka­nie przy stole. W ra­do­ści i świą­tecz­nej at­mos­fe­rze spę­dzi­liśmy dwie go­dzi­ny, dzi­wiąc się czemu ten czas tak szyb­ko pły­nie.

Drukuj