Orszak Trzech Króli

Napisane przez s. Sylwia Sztuka. Opublikowano w Caritas

„Dzień dziś we­so­ły” pod takim ha­słem 6 stycz­nia 2022 roku odbył się pierw­szy w Otwoc­ku Or­szak Trzech Króli. Nie mogło na nim za­brać u­czniów na­szej Dwu­nast­ki, z któ­rych więk­szość to wo­lon­ta­riu­sze SKC. Ubra­ni w błę­kit­ne pe­lery­ny wy­róż­nia­li się w tłu­mie u­czest­ni­ków. Nie zwa­żając na kapsy zi­mo­wej po­gody, do­tar­li­śmy się do Be­tlejem (któ­rym była scena w Parku Miej­skim), by u­czcić Na­ro­dzone­go Pana. 

Drukuj