Dzień Chorego

Napisane przez s. Sylwia Sztuka. Opublikowano w Caritas

1 marca wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas od­wie­dzili dom za­kon­ny dla star­szych sióstr w Otwoc­ku, gdzie z o­ka­zji Dnia Cho­re­go o­fia­rowali przy­go­towa­ne przez sie­bie kart­ki. Krót­kie spo­tka­nie z de­lega­cją Sióstr oraz wspól­na mo­dli­twa w za­kon­nej ka­pli­cy były wy­ra­zem na­szej wraż­li­wo­ści i pa­mię­ci o o­sobach cho­rych, star­szych.

W cza­sie trwa­ją­cej wojny na Ukra­inie nie mogło za­brak­nąć mo­dli­twy o za­prze­stanie dzia­łań wo­jen­nych i trwa­ły pokój w tym kraju. Spot­ka­nie choć krót­kie, spra­wi­ło wiele ra­do­ści, a Sio­stry po­dzi­wia­ły pięk­nie wy­ko­na­ne kart­ki.

Drukuj