SK Caritas pomaga Ukrainie

Napisane przez s. Sylwia Sztuka. Opublikowano w Caritas

Wo­lon­ta­riusz Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas z Dwu­nast­ki u­czest­ni­czy­li w ak­cjach po­mocowych zor­ga­ni­zowanych w związ­ku wojną na Ukra­inie. 9 marca wzię­li u­dział w zbiór­ce darów zor­ga­ni­zowanej na te­renie Ga­le­rii Wi­leń­skiej. Na­to­miast 17 marca udali się do Ośrod­ka Cha­ry­tatyw­no-Opie­kuń­czym w Ur­lach, gdzie przy­go­towywa­li pacz­ki do szpi­ta­li w Ży­to­mie­rzu i Ber­dy­czo­wie na Ukra­inie.

Drukuj