SK Caritas pomaga CIK

Napisane przez s. Sylwia Sztuka. Opublikowano w Caritas

Wo­lon­ta­riu­sze na­sze­go SKC, 25 marca, jak za­wsze o­chot­nie i z ra­do­ścią wzię­li u­dział w zbiór­ce żyw­no­ści na rzecz Cen­trum In­ter­wen­cji Kry­zyso­wej w Otwoc­ku. Ko­lej­ny już raz od­by­ła się ona na te­renie skle­pu Lidl przy ul. Kra­szew­skiego w Otwoc­ku. Cie­szy­my się, u­czy­nio­nym do­brem.

Drukuj