SK Caritas i Szlachetna Paczka

W so­botę 10 grud­nia wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas u­czest­ni­czy­li w przy­go­towa­niach do fi­na­łu te­go­rocz­nej akcji Szla­chet­na Pacz­ka. Po­mogli w de­ko­rowa­niu sali, w któ­rej znaj­do­wał się ma­gazyn i punkt kon­tak­towy dla osób pra­cu­ją­cych przy akcji.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

SK Caritas nagrodzone „Skrzydłami Anioła”

Dzie­limy się z Wami wiel­ką ra­do­ścią. Nasze SKC zo­sta­ło na­gro­dzone sta­tu­et­ką „Skrzy­dła Anio­ła”. Na u­ro­czy­stej Gali Wo­lon­ta­riatu Ca­ri­tas Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej „Wo­lon­ta­riat łączy po­kole­nia”, 5 grud­nia 2016 roku, o­de­bra­li­śmy tę na­gro­dę. Zo­sta­ła ona przy­zna­na za ak­tyw­ną i róż­no­rod­ną dzia­łal­ność na rzecz dru­gie­go czło­wie­ka. Na u­ro­czy­sto­ści był o­bec­ny ks. ar­cy­bi­skup Hen­ryk Hoser SAC, który wszyst­kim lau­re­atom i no­mi­nowa­nym wrę­czył na­gro­dy i wy­róż­nie­nia.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Św. Mikołaj w szkole

Sły­chać dzwo­nie­nie dzwon­ka­mi,
świę­ty Mi­ko­łaj za drzwia­mi.
Wi­taj­my Go, śpie­waj Mu,
bo On się zbli­ża już.

6 grud­nia naszą szko­łę wy­peł­nij śpiew dźwięcz­nych gło­sów wo­lon­ta­riu­szek SKC, które w a­niel­skich stro­jach a­sy­sto­wały św. Mi­ko­łajowi od­wie­dza­ją­cemu dzie­ci klas I-III. Spot­ka­nie z do­brym Świę­tym było o­słodzone pysz­nymi cu­kier­ka­mi.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Warsztaty dla wolontariuszy Caritas

25 li­sto­pa­da Mał­go­rzata Pi­skorz, Na­talia Głę­boc­ka, Zu­zan­na Ko­łodziej, Nadia Ku­czyń­ska Ma­te­usz Szysz­ko vel Cho­rą­ży wzię­li u­dział w mię­dzysz­kol­nych warsz­tatach „Aka­de­mia Wo­lon­ta­riatu” w War­szawie. Pod­czas 4-go­dzin­nych zajęć u­czest­ni­cy warsz­tatów za­stanawiali się nad py­ta­niami: jaki po­wi­nien być wo­lon­ta­riusz, czym jest wo­lon­ta­riat, „zyski i stra­ty” pracy w wo­lon­ta­riacie?

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Dzień Papieski

W pią­tek, 7 paź­dzier­nika na szkol­nych ko­ry­ta­rzach po­ja­wi­li się u­cznio­wie u­bra­ni w ko­lory żółto-białe. W ten spo­sób świę­to­wa­liśmy XVI już Dzień Pa­pie­ski. W tym roku prze­biegał on pod ha­słem „Bądź­cie świad­kami mi­ło­sier­dzia”.

W kla­sach 1–3 naj­wię­cej osób prze­bra­ło się w 3g. Na­to­miast w  kla­sach 4–6 zwy­cię­żyła 4d.

Na ten dzień wo­lon­ta­riu­sze SKC przy­go­towa­li rów­nież pla­katy przy­po­mi­na­ją­ce po­stać św. Jana Pawła II. Zo­sta­ły one roz­wie­szone na te­renie szko­ły.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Po­koju (21 wrze­śnia) wo­lon­ta­riu­sze SKC u­czci­li, u­miesz­cza­jąc na ter­nie szko­ły o­kolicz­no­ściowe pla­katy oraz kart­ki z cy­ta­tami o po­koju. Zo­stał też prze­pro­wa­dzony kon­kurs pla­stycz­ny pt. Bło­gosła­wie­ni, któ­rzy wpro­wa­dzają pokój. A oto jego wy­ni­ki: 1. miej­sce – Mag­dale­na Astap­ko 6a i Ali­cja Skro­bisz 5c, 2. miej­sce – Kor­ne­lia Ba­bu­la 5b, 3. miej­sce – Ali­cja Po­nich­te­ra 5c.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Kampania „Kilometry Caritas”

Od marca do maja 2016 nasze SKC wzię­ło u­dział w Kam­panii „Ki­lo­me­try Ca­ri­tas” zor­ga­ni­zowanej przez Ca­ri­tas Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej. Akcja po­le­ga­ła na u­zbie­ra­niu jak naj­więk­szej i­lo­ści monet 1 zł, a potem u­two­rze­niu z nich me­tro­wych pa­sków. W tym celu kwe­sto­wa­li­śmy 24 kwiet­nia przy pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go, zor­ga­ni­zowaliśmy zbiór­kę ma­ku­latury oraz ka­wiaren­kę na te­renie SP 12. Udało nam się u­zbie­rać 45 m monet 1zł.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Jan Paweł II – Wiel­ki Piel­grzym

Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 9 w Otwoc­ku zor­ga­ni­zowała dla klas 1–3 kon­kurs pla­stycz­ny „Jan Paweł II – Wiel­ki Piel­grzym”. Spo­śród ry­sun­ków wy­ko­na­nych przez na­szych u­czniów ko­mi­sja do etapu mię­dzysz­kol­ne­go wy­typo­wa­ła prace au­tor­stwa: Ma­ry­si Ma­li­now­skiej, Mar­le­ny Trza­skow­skiej oraz Ka­ro­la Orze­łow­skiego. 12 maja pod­czas ob­chodów świę­ta pa­tro­na szko­ły zo­sta­ły o­głoszone wy­ni­ki. Cie­szy­my się, że ry­su­nek Ka­ro­la zdo­był 2. miej­sce, a praca Mar­ce­li­ny zo­sta­ła wy­róż­nio­na. Wszyst­kim dzie­ciom ży­czymy dal­szych suk­ce­sów pla­stycz­nych.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

SK Caritas wystawiło jasełka

Wo­lon­ta­riu­sze SKC, 27 i 28 stycz­nia, od­wie­dzili Za­kład Opie­kuń­czo-Pie­lę­gna­cyj­ny oraz Za­kład Opie­kuń­czo-Lecz­ni­czy w Otwoc­ku, gdzie wy­sta­wi­lijaseł­ka dla prze­by­wa­ją­cych tam pen­sjo­na­riu­szy. Na pa­miąt­kę tego spo­tka­nia wrę­czy­li o­sobom star­szym i cho­rym wła­sno­ręcz­nie zro­bione kart­ki. Obec­no­ści dzie­ci wy­wo­ła­ła wiele ra­do­ści i łzy wzru­sze­nia.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Gala Wolontariatu Caritas

Gra­tu­luje­my Alek­san­drze Głę­boc­kiej i Julii Sze­remecie u­czen­ni­com kl. VI B, które zo­sta­ły wy­róż­nio­ne pod­czas Gali Wo­lon­ta­riatu za ak­tyw­ną dzia­łal­ność w Sz­kol­nym Kole Ca­ri­tas. Gala od­by­ła się 4 XII w Cen­trum Pro­mocji Kul­tury w War­szawie. Na wspól­nej u­ro­czy­sto­ści pod ha­słem „Wo­lon­ta­riat łączy po­kole­nia” spo­tka­li się wo­lon­ta­riu­sze z Pa­rafial­nych Ze­spo­łów Ca­ri­tas, Sz­kol­nych Kół Ca­ri­tas oraz inne osoby, dla któ­rych po­ma­ganie jest po­trze­bą serca.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail