Gala Wolontariatu Caritas

W czwar­tek, 5 grud­nia 2013 roku, pod­czas III Gali Wo­lon­ta­riatu trzy nasze wo­lon­ta­riusz­ki: Alek­san­dra Kudła, Alek­san­dra Stę­pień oraz Na­talia Wilk o­trzy­ma­ły z rąk Ks. Abpa Hen­ry­ka Ho­se­ra SAC dy­plom za szcze­gól­ne za­an­gażo­wanie w Sz­kol­nym Kole Ca­ri­tas. Wy­róż­nio­nym gra­tu­luje­my, a wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby nieść pomoc w ra­mach Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas, za­praszamy do współ­pra­cy.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Nasz nowy przyjaciel

Pallotyńska Adopcja SercaWe wrześniu 2009 roku zaczęliśmy zastanawiać się, jaką ciekawą inicjatywę moglibyśmy podjąć na nowy rok szkolny. Oczywiście pomysłów było wiele, jednak najciekawszym i najbardziej chwytającym za serce okazała się adopcja na odległość w ramach dzieła Pallotyńska Adopcja Serca. Jest to jeden z programów mających na celu niesienie pomocy w zdobywaniu wiedzy biednym dzieciom z krajów misyjnych. Szkolne Koło Caritas i Samorząd Uczniowski podjęły wspólną decyzję o zbiórce pieniędzy, które co miesiąc będą przekazywane na afrykańskie dziecko.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail