Pomoc dla schroniska w Celestynowie

Napisane przez Hanna Basek.

Dzię­ku­je­my raz jesz­cze za pomoc dla zwie­rząt ze schro­ni­sku w Ce­lesty­no­wie. W czwar­tek, 10 grud­nia, za­wieź­liśmy wszyst­kie ze­bra­ne we wrze­śniu i paź­dzier­niku dary dla pod­opiecz­nych. Obec­nie prze­by­wa tam 200 pie­sków i 20 kotów.

W tegorocznej akcji dla podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt w Celestynowie zebraliśmy:

Wszystkim bardzo dziękujemy!

Drukuj