Podsumowanie akcji „Rodacy – Bohaterom”

Napisane przez Hanna Basek.

Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu Dwu­nast­ki dzię­ku­je bar­dzo ser­decz­nie Wszyst­kim za u­dział w te­go­rocz­nej Akcji „Ro­da­cy – Bo­ha­te­rom”. Oto pod­su­mowa­nie.

Podsumowanie zbiórki żywności w ramach akcji „Rodacy – Bohaterom”:

Drukuj