Wydarzenia

Spędź przerwę z książką!

Napisane przez Anna Suchcicka-Żurawska.

Za nami dwa mie­sią­ce nauki, które u­pły­nę­ły w bi­blio­te­ce głów­nie pod zna­kiem pod­ręcz­ni­ków. Wszy­scy u­cznio­wie o­trzy­ma­li bez­płat­ne pod­ręcz­ni­ki i ćwi­cze­nia. A teraz pora na nowe lek­tu­ry i książ­ki. Wresz­cie są… pach­ną­ce jesz­cze farbą dru­kar­ską no­wo­ści książ­ko­we, wśród nich są także lek­tu­ry do klasy ósmej. Co no­we­go znaj­dziesz w na­szej bi­blio­te­ce?

Jan Paweł II „Pa­mięć i toż­sa­mość”
Su­zan­ne Col­lins „Igrzy­ska śmier­ci”, Try­lo­gia t. 1-3
Aga­tha Ch­ri­stie „Dwa­na­ście prac Her­ku­lesa”
Mar­cin Ko­zioł „Skrzy­nia Wład­cy Pio­ru­nów”
Ka­tarzy­na Zy­chla „Dziew­czyn­ka tań­czą­ca z wia­trem”
Karol May „Win­ne­to­u”
Ka­ro­li­na Lanc­ko­roń­ska „Wspo­mnie­nia wo­jen­ne”
Sta­ni­sław Lem „Cy­be­ria­da”
Nancy Ho­rowitz Kle­in­baum „Sto­wa­rzy­sze­nie u­mar­łych po­etów”
Miron Bia­ło­szew­ski „Pa­mięt­nik z po­wsta­nia war­szaw­skie­go”
Adam Mic­kie­wicz „Dzia­dy”

Przy­po­mi­na­my, że książ­ki cze­ka­ją na Was w wy­po­życzal­ni i czy­tel­ni od po­nie­dział­ku do piąt­ku od 8.00 do 15.30. Za­praszamy do jak naj­częst­sze­go od­wie­dza­nia bi­blio­te­ki i spę­dza­nia przerw z książ­ką.

Drukuj