Wydarzenia

Październik miesiącem bibliotek szkolnych

W paź­dzier­niku, w szkol­nej bi­blio­te­ce, roz­poczę­li­śmy za­ję­cia czy­tel­ni­cze w kla­sach 2 i 3. Ucz­nio­wie wraz z wy­cho­waw­cami przy­cho­dzi­li na u­mó­wio­ne lek­cje bi­blio­tecz­ne, aby czy­tać i roz­ma­wiać, o tym, co warto przeczy­tać. Pod­czas ta­kich zajęć do­skona­li­my tech­ni­kę czy­ta­nia, u­czy­my się czy­tać ze zro­zu­mie­niem oraz bu­do­wać dłuż­sze wy­po­wie­dzi ustne. Ucz­nio­wie pra­cu­ją z krót­ki­mi tek­sta­mi, a przy tym świet­nie się bawią, bo hi­sto­rie bo­ha­te­rów o­powia­dań, choć cza­sem prze­ra­żają­ce, to zwy­kle do­brze się koń­czą.

W paź­dzier­niku do grona czy­tel­ni­ków przy­ję­li­śmy też wszyst­kich pierw­szo­kla­sistów. Dzie­ci u­czest­ni­czy­ły w spe­cjal­nych lek­cjach bi­blio­tecz­nych pod ha­słem „Książ­ka i bi­blio­te­ka to przy­ja­cie­le czło­wie­ka”. Potem wy­bra­ły się „po­cią­giem” w po­dróż po za­kamar­kach bi­blio­te­ki, a gdy już do­wie­dzia­ły się, o co prosi książ­ka, do­kona­ły pierw­szych wy­po­życzeń.

Wszyst­kim nowym czy­tel­ni­kom ży­czymy wielu do­brych wy­bo­rów książ­ko­wych!

Niech książ­ka i bi­blio­te­ka za­wsze będą Wa­szy­mi przy­ja­ciół­mi.

Drukuj E-mail