Wydarzenia

XIII Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

W so­botę, 25 maja w na­szej szko­le od­by­ły się XIII Otwar­te Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły w Sza­chach Szyb­kich. Bar­dzo do­brze za­pre­zen­to­wali się nasi re­prezen­tan­ci, któ­rzy w kla­sy­fi­kacji dru­ży­no­wej za­ję­li trze­cie miej­sce. Złoty medal wy­wal­czył Fran­ci­szek Ula­tow­ski z 4e, brą­zo­we me­da­le zdo­by­li w swo­ich ka­te­go­riach wie­ko­wych: Rok­sa­na Bąk z kl 3b, Bar­tosz Gęśla z 3a, Rafał Ula­tow­ski z 6d.

Wyniki:

Kategoria 2004 i młodsi

1.      Ornoch Jeremi                     SP1 Józefów
2.      Domański Robert                SP8 Otwock
3.      Grotkowski Adam               SP1 Józefów

Dziewczęta

1.      Kotow Maria                       SP8 Otwock
2.      Lolea Hava                           SP143 Warszawa
3.      Bąk Roksana                       SP12 Otwock

Kategoria do 13 lat

1.      Więcławik Jakub                 SP1 Józefów
2.      Bajno Adam                         SP1 Otwock
3.      Ulatowski Rafał                   SP12 Otwock

Kategoria do 11 lat

1.      Ulatowski Franciszek        SP12 Otwock
2.      Talar Maciej                        SP8 Otwock
3.      Gęśla Bartosz                     SP12 Otwock

Kategoria do 9 lat

1.      Seo Ian                                  SP143 Warszawa
2.      Kowalczyk Wiktor               SP143 Warszawa
3.      Bedliński Jakub                   SP8 Otwock

Klasyfikacja uczniów SP12 Otwock

1.      Franciszek Ulatowski
2.      Rafał Ulatowski
3.      Karol Trzeciak
4.      Aleksy Zieliński
5.      Aleksander Cenian
6.      Karol Miszkurka
7.      Bartosz Gęśla
8.      Roksana Bąk
9.      Pola Róg
10.    Daria Wojdat
11.    Olga Sędzicka
12.    Hanna Kurowska

Klasyfikacja drużynowa

1.      SP1 Józefów            20,5 pkt (Jeremi Ornoch, Adam Grotkowski, Jakub Więcławik, Bartosz Kowalczyk)
2.      SP8 Otwock            18,5 pkt (Robert Domański, Maria Kotow, Grzegorz Buława, Andrzej Kotow, Mateusz Jaroń)
3.      SP12 Otwock         15,5 pkt (Franciszek Ulatowski, Rafał Ulatowski, Karol Trzeciak, Aleksy Zieliński)    
4.      SP143 Warszawa  
5.      SP1 Otwock
6.      SP92 Warszawa

Drukuj E-mail