Wydarzenia

Piknik z okazji Dnia Dziecka

Już po raz trze­ci świę­to­wa­liśmy Dzień Dziec­ka w for­mie pik­niku. Rów­nież i w tym roku nie za­brakło a­trak­cji, zwłasz­cza, że po­goda do­pi­sa­ła. Zjeż­dżal­nie dla młod­szych, dmu­cha­ny tor prze­szkód dla star­szych, kule i walce pły­wa­ją­ce w ba­se­nach, to tylko nie­któ­re a­trak­cje dla tych, któ­rzy chcie­li spraw­dzić swoją od­wa­gę i tę­ży­znę fi­zycz­ną. Za­bawę u­mi­la­ła a­ni­macja pro­wa­dzona przez Teatr „Forma”. Ro­dzi­ce za­dbali, aby ich po­cie­chy nie były głod­ne: grill i ka­wiaren­ka cie­szy­ły się po­wodze­niem. Po­nad­to można było wzbo­ga­cić swoją fry­zu­rę lub śmiesz­nie po­ma­lować twarz. To było na­praw­dę udane świę­to­wa­nie.

Go­rą­ce po­dzię­kowa­nia dla wszyst­kich, któ­rzy po­mogli w or­ga­ni­zacji, zwłasz­cza dla Ro­dzi­ców, któ­rzy od wielu dni trosz­czy­li się, aby im­pre­za była wspa­niała. Po­dzię­kowa­nia rów­nież dla spon­sorów, któ­rzy wspar­li i­nicja­ty­wę rze­czo­wo i ma­te­rial­nie.

fot.: Mateusz Tuszowski

Drukuj E-mail