Wydarzenia

Honorowy patronat nad pomnikiem „Katyń 1940”

W nie­dzielę, 22 wrze­śnia nasza szko­ła, peł­nią­ca w tym roku ho­norowy pa­tro­nat nad po­mni­kiem „Katyń 1940”, dum­nie u­czest­ni­czy­ła w rocz­ni­cy u­pa­mięt­niają­cej so­wiec­ką a­gre­sję na Pol­skę. Uro­czy­sto­ści roz­poczę­ły się od Mszy świę­tej, któ­rej prze­wod­ni­czył ks. dzie­kan Bog­dan San­kow­ski. Pocz­ty sztan­daro­we róż­nych in­sty­tu­cji wy­peł­ni­ły świą­ty­nię na­dając li­tur­gii pa­trio­tycz­ny wy­dźwięk. Chór „Lira” za­pew­nił wspa­niałą o­pra­wę mu­zycz­ną na Mszy, jak i na u­ro­czy­sto­ści tuż po niej. Spo­ty­ka­jąc się pod, wznie­sio­nym 10 lat temu, po­mni­kiem „Katyń 1940” u­sły­sze­li­śmy po­now­nie wstrzą­sa­jącą hi­sto­rię z 1939 i 1940 roku.

W prze­mó­wieniach pani dy­rek­tor Beaty Szy­dłow­skiej oraz pana wi­ce­prezy­den­ta Pawła Walo mo­gli­śmy u­sły­szeć o tra­ge­dii tam­tych dni. Pan Krzysz­tof Sz­cze­giel­niak – prze­wod­ni­czą­cy ko­mi­te­tu bu­do­wy po­mni­ka „Katyń 1940”, przy­po­mniał nam o waż­nym wy­da­rze­niu dla ca­łe­go po­wia­tu o­twoc­kie­go oraz sa­me­go Otwoc­ka, jakim była bu­do­wa wspo­mnia­ne­go po­mni­ka, który na za­wsze ma nam przy­po­mi­nać o o­fia­rach zbrod­ni ka­tyń­skiej, a także in­nych, któ­rzy zgi­nę­li z rąk so­wie­tów. Ucz­nio­wie na­szej szko­ły wcie­lili się w role stę­sk­nio­nych dzie­ci, cze­ka­ją­cych na swych ojców ska­zanych i wy­wie­zio­nych w głąb Związ­ku So­wiec­kiego, ojców, któ­rzy nigdy nie wró­ci­li. Na za­koń­cze­nie u­ro­czy­sto­ści od­da­li­śmy hołd o­fia­rom Ape­lem Po­le­głych. Po­prowa­dził go dru­ży­no­wy dzia­łają­cej przy na­szej szko­le 123 Dru­ży­ny Har­cer­skiej „Wę­drow­ne Ptaki” phm Mi­chał Bany. De­lega­cje róż­nych in­sty­tu­cji zło­ży­ły kwia­ty pod po­mni­kiem, skła­dając ukłon w stro­nę bo­ha­te­rów.

fot. Wanda Tomaszewska

Drukuj E-mail