Archiwum wydarzeń

Mikołaj w szkole

W pią­tek, 4 grud­nia, naszą szko­łę od­wie­dził św. Mi­ko­łaj o­toczony gro­nem śpie­wa­ją­cych a­nioł­ków. Na krót­ko spo­tkał się z u­cznia­mi za­chę­cając ich do bycia do­brym w co­dzien­nym ży­ciem, gdyż jak po­wie­dział So­kra­tes „Do­brzy lu­dzie są szczę­śli­wi”.

Drukuj E-mail