Archiwum wydarzeń

Jasełka

W o­stat­nim, przed­świą­tecz­nym dniu naszą szko­łę wy­peł­nił śpiew kolęd, a to dzię­ki u­czniom z klas IV–VI, któ­rzy przy­go­towa­li ja­seł­ka. W pierw­szej czę­ści mło­dzi ak­to­rzy przy­bli­żyli nam wy­da­rze­nia zwią­za­ne z Bożym Na­ro­dze­niem, a w dru­giej wy­stą­pi­li ko­lęd­ni­cy przy­po­mi­na­jąc swoją o­bec­no­ścią o sta­rym zwy­cza­ju ko­lę­dowa­nia. Ja­seł­ka wpro­wa­dzi­ły u­czniów w świą­tecz­ny kli­mat i przy­po­mnia­ły, że Bóg nadal się rodzi po­śród nas przez czyny mi­ło­ści, do­broci, życz­li­wo­ści i prze­ba­czenia.

Drukuj E-mail