Archiwum wydarzeń

Festiwal rodzinny w kl. 1c

Opublikowano w Archiwum wydarzeń

We wto­rek, 24 maja odbył się Ro­dzin­ny Fe­sti­wal Pio­sen­ki w kla­sie 1c. Dzie­ci śpie­wa­ły we­so­łe i e­ner­getycz­ne pio­sen­ki, któ­rych na­uczy­ły się w ciągu roku. W mię­dzy­cza­sie wcie­liły się w rolę na­uczy­cie­la pro­wa­dząc za­bawę dla ro­dzi­ców.

Po wy­stę­pie dzie­ci, na scenę wkro­czy­li ro­dzi­ce śpie­wa­jąc „Ka­mień z na­pi­sem Love” oraz „Chodź po­ma­luj mój świat”.

Wszyst­kim u­czest­ni­kom fe­sti­wa­lu u­dzie­lił się wio­sen­ny i ra­do­sny na­strój. Mamy na­dzie­ję, że w ko­lej­nych la­tach od­bę­dą się na­stęp­ne Fe­sti­wale Pio­sen­ki.

Bar­dzo dzię­ku­je­my u­czest­ni­kom za wspa­niałą za­bawę, a ro­dzi­com gra­tu­luje­my o­twar­to­ści i spon­ta­nicz­no­ści.

Drukuj