Archiwum wydarzeń

„Chrońmy dziecięce uśmiechy”

We wrze­śniu ru­szy­ła ko­lej­na, 4. już od­słona akcji współ­or­ga­ni­zowanej przez Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż i Wri­gley Po­land, pod pa­tro­natem Pol­skiego To­wa­rzy­stwa Sto­ma­tologicz­ne­go i Pol­skiego To­wa­rzy­stwa Sto­ma­tologii Dzie­cię­cej oraz we współ­pra­cy z Grupą LUX MED. 11 paź­dzier­nika akcja za­wi­tała do na­szej szko­ły.

Jej celem jest bu­do­wa­nie wśród u­czniów szkół pod­sta­wowych świa­do­mo­ści, jak ważna jest hi­gie­na jamy ust­nej. W ciągu o­stat­nich trzech lat pro­gram e­du­ka­cyj­no-pro­fi­lak­tycz­ny „Chroń Dzie­cię­ce Uśmie­chy” do­tarł do każ­de­go wo­je­wódz­twa w Pol­sce! Cykl prze­glą­dów sto­ma­tologicz­nych, tym razem o­bej­mie około 9 000 dzie­ci w wieku 5–13 lat, a w za­ję­ciach e­du­ka­cyj­nych weź­mie u­dział około 100 000 u­czniów, także w wo­je­wódz­twie ma­zo­wiec­kim.

Drukuj E-mail