Archiwum wydarzeń

Jak przechodzić przez ulicę?

Pierw­sza­ki z Dwu­nast­ki już wie­dzą, jak na­le­ży za­cho­wać się na przej­ściu dla pie­szych, aby bez­piecz­nie zna­leźć się po dru­giej stro­nie ulicy. W pią­tek, 27 paź­dzier­nika, od­wie­dziła nas po­li­cjant­ka z Po­wia­towej Ko­men­dy Po­li­cji w Otwoc­ku.

Spot­ka­nie roz­poczę­ło się w szko­le, gdzie u­cznio­wie mogli po­roz­ma­wiać na temat bez­piecz­nego prze­cho­dzenia przez jezd­nię. Naj­le­piej jed­nak spraw­dzić wszyst­ko w prak­ty­ce. Każda klasa pierw­sza, wraz ze swoim wy­cho­waw­cą i na­szym go­ściem z po­li­cji, udała się na przej­ście przed szko­łą. Tu dzie­ci ćwi­czy­ły pra­wi­dło­we prze­cho­dzenie przez jezd­nię. Co już u­mie­ją pierw­szaki mo­że­cie zo­ba­czyć na zdję­ciach.

Drukuj E-mail