Archiwum wydarzeń

Tak spędzamy przerwy

— Teraz jesz­cze bar­dziej u­wiel­biam szko­łę — po­wie­dzia­ła u­czen­nica klasy 3c po jed­nej z przerw spę­dzo­nych na szkol­nym ko­ry­ta­rzu. Od paź­dzier­nika u­cznio­wie klas młod­szych ko­rzy­sta­ją z „ak­tyw­ne­go ko­ry­ta­rza” na dru­gim pię­trze.

Miej­sce to zo­sta­ło wy­po­sa­żone przez Radę Ro­dzi­ców w wiel­kie plan­sze do gier, chu­s­tę a­ni­macyj­ną, koła hula-hoop oraz lek­kie, ko­lorowe pufy, na któ­rych u­cznio­wie zmę­cze­ni tru­dem nauki mogą wy­god­nie od­począć. Wszyst­ko e­ma­nu­je ra­do­ścią i e­ner­gią, a buzie u­czniów są u­śmiech­nię­te. Ko­ry­tarz sam za­prasza do za­bawy!

Drukuj E-mail