Archiwum wydarzeń

„Rok dla Niepodległej” zainaugurowany

Opublikowano w Archiwum wydarzeń

Za rok bę­dzie­my ob­chodzić setną rocz­ni­cę od­zy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­legło­ści. Przy­go­towu­jąc się do tego ju­bi­le­uszu za­in­au­guro­waliśmy „Rok dla Nie­po­dległej” – cykl pro­jek­tów, przed­sta­wień i wy­da­rzeń ar­ty­stycz­nych, który po­trwa przez cały bie­żą­cy rok szkol­ny.

W pią­tek po­prze­dza­ją­cy 11 li­sto­pa­da, u­cznio­wie klas siód­mych pod o­pie­ka pani Anny Sze­len­baum i pani Elż­bie­ty Bąk za­pre­zen­to­wali nam przed­sta­wienie, które przy­po­mnia­ło o­kolicz­no­ści u­tra­ty przez naszą Oj­czy­znę nie­pod­legło­ści oraz drogę do jej od­zy­ska­nia.

Drukuj