Archiwum wydarzeń

Dzień Pluszowego Misia w kl. 3c

Opublikowano w Archiwum wydarzeń

To był świą­tecz­ny dzień w kla­sie 3c, ale bo­ha­te­rowie świę­ta byli nie­ty­po­wi. Do szko­ły przy­były misie w to­wa­rzy­stwie swo­ich o­pie­ku­nów. Za­ję­ły za­szczyt­ne miej­sce w ław­kach na końcu klasy i u­czest­ni­czy­ły w za­ję­ciach. W kla­sie zro­bi­ło się cie­plut­ko, mię­ciut­ko i… mi­sio­wo.

Ko­lej­na a­trak­cja świę­ta, to mi­sio­wa uczta. Wszy­scy zje­dli­śmy „małe co nieco”, czyli mo­dowe cia­stecz­ka w ksz­tał­cie mi­siów. Nawet nie­któ­rzy z u­czniów tego dnia prze­isto­czy­li się w plu­szo­we za­baw­ki. To były cał­kiem nie­zwy­kłe prze­ży­cia.

Drukuj