Archiwum wydarzeń

X Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

W so­botę, 20 lu­te­go 2016 roku w na­szej szko­le od­by­ły się X Otwar­te Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku w Sza­chach Szyb­kich o Pu­char Dy­rek­to­ra Sz­ko­ły. Do ry­wa­li­zacji przy­stą­pi­ło 68 za­wod­ni­ków z róż­nych szkół pod­sta­wowych na­sze­go wo­je­wódz­twa. Niżej przed­sta­wiamy wy­ni­ki tur­nieju.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Jasełka w 1c

W przedświąteczny wieczór, 18 grudnia, klasa 1c przygotowała występ jasełkowy, pt: „Jasełka Latino”. Przy rytmicznej muzyce dzieci tańczyły i śpiewały kolędy w egzotycznej aranżacji. Występ wzbogaciły elementy gry świetlnej takie jak diody na palcach oraz świecące bransoletki. Kolorowe rekwizyty i radosne tańce nagrodzone zostały gromkimi brawami oraz pochwałami od p. Dyrektor oraz od rodziców.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Jasełka

W o­stat­nim, przed­świą­tecz­nym dniu naszą szko­łę wy­peł­nił śpiew kolęd, a to dzię­ki u­czniom z klas IV–VI, któ­rzy przy­go­towa­li ja­seł­ka. W pierw­szej czę­ści mło­dzi ak­to­rzy przy­bli­żyli nam wy­da­rze­nia zwią­za­ne z Bożym Na­ro­dze­niem, a w dru­giej wy­stą­pi­li ko­lęd­ni­cy przy­po­mi­na­jąc swoją o­bec­no­ścią o sta­rym zwy­cza­ju ko­lę­dowa­nia. Ja­seł­ka wpro­wa­dzi­ły u­czniów w świą­tecz­ny kli­mat i przy­po­mnia­ły, że Bóg nadal się rodzi po­śród nas przez czyny mi­ło­ści, do­broci, życz­li­wo­ści i prze­ba­czenia.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Wielka feta w Dwunastce

Im­pre­za ta wpi­sa­ła się w do­rocz­ną tra­dy­cję na­sze­go mia­sta. W dniach 12 i 13 grud­nia w o­twoc­kiej „Dwu­na­st­ce” odbę­dzie się finał Szla­chet­nej Pacz­ki. W tym roku wo­lon­ta­riu­sze na­sze­go po­wiatu od­wie­dzili 150 ro­dzin. Do pro­jek­tu zo­sta­ło włą­czo­nych 86 ro­dzin i do tych wła­śnie domów w naj­bliż­szy week­end zo­sta­ną do­star­czone dary świą­tecz­ne.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Mikołaj w szkole

W pią­tek, 4 grud­nia, naszą szko­łę od­wie­dził św. Mi­ko­łaj o­toczony gro­nem śpie­wa­ją­cych a­nioł­ków. Na krót­ko spo­tkał się z u­cznia­mi za­chę­cając ich do bycia do­brym w co­dzien­nym ży­ciem, gdyż jak po­wie­dział So­kra­tes „Do­brzy lu­dzie są szczę­śli­wi”.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Mikołajowe czapki

Zgod­nie z mak­sy­mą „w czap­ce Mi­ko­ła­ja każ­de­mu do twa­rzy” klasy dru­gie zaak­centowały dzień mi­ko­ła­jek wła­sno­ręcz­nie wy­ko­nu­jąc mi­ko­ła­jowe czap­ki. Z dumą pre­zen­to­wa­ły je tego dnia w szko­le. Był to do­dat­kowy ak­cent, który to­wa­rzy­szył wszyst­kim mi­ko­łaj­kowym a­trak­cjom. Dzie­ci o­glą­da­ły filmy, roz­wią­zy­wa­ły za­dania i ła­mi­głów­ki, do­sta­wały listy od Mi­ko­ła­ja, grały w gry plan­szo­we, jadły lody i piły go­rą­cą cze­ko­la­dę. Wszyst­ko to dzię­ki „po­moc­ni­kom” św. Mi­ko­ła­ja, któ­rym bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

„Szlachetna Paczka” wystartowała

We wto­rek, 1 grud­nia w sie­dzibie firmy In­te­li­gent­ny Bu­dy­nek Pol­ska w War­szawie od­by­ło się przy­go­towa­nie szla­chet­nej pacz­ki z u­dzia­łem gwiazd i u­czniów na­szej szko­ły. Paweł Za­gum­ny – mistrz świa­ta w siat­ków­ce, wo­ka­list­ka Jo­an­na Le­wan­dow­ska oraz Ma­te­usz Szysz­ko – uczeń klasy 5e, Piotr Szysz­ko z klasy 2e i wo­lon­ta­riu­sze o­twoc­kiej Pacz­ki przy­go­towa­li wspól­nie dla jed­nej z po­trze­bu­ją­cych ro­dzin pięk­ną i mądrą pomoc.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Światowy Dzień Misia

W ra­mach dzia­łal­no­ści sa­mo­rzą­du u­czniow­skie­go wszyst­kie klasy dru­gie włą­czy­ły się w ob­chody Świa­to­we­go Dnia Misia przy­pa­dają­ce­go 25 li­sto­pa­da. Ucz­nio­wie przy­nie­śli swoje u­lubio­ne ma­skot­ki, które to­wa­rzy­szyły im przez cały dzień. Dzię­ki go­ścin­ności Klubu SMOK dzie­ci, jak w praw­dzi­wym kinie, o­glą­da­ły film o misiu Pad­ding­to­nie. Film bar­dzo się spodobał.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Kolejne spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją”

W pią­tek, 6 li­sto­pa­da od­by­ło się spo­tka­nie w ra­mach cy­klicz­nych spo­tkań z „Ludź­mi z pasją”, na któ­rym go­ści­liśmy pana An­drze­ja Mi­sie­wicza o­po­wia­dają­ce­go o swoim nie­zwy­kłym hobby – nur­ko­wa­niu.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Spotkanie autorskie z panią Agą Szczepańską

W środę, 28 paź­dzier­nika w bi­blio­te­ce szkol­nej od­by­ło się spo­tka­nie z panią Agą Sz­cze­pań­ską – pi­sar­ką i sce­na­rzyst­ką te­atral­ną. W na­szej szko­le au­tor­ka go­ści­ła z cy­klem ksią­żek de­tek­ty­wi­stycz­nych pt. „Patka i Pepe”.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail