Nasze ZOO

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie

Roz­począł się Adwent, a wraz z nim trzy ty­go­dnie ka­te­chez, na któ­rych można za­ak­cen­to­wać ten wy­jąt­ko­wy czas o­cze­ki­wa­nia na na­ro­dzi­ny Je­zu­sa. Pierw­sza­ki za­czę­ły od przy­go­towa­nia lam­pio­nów, z któ­ry­mi mogą się udać rano na ro­ra­ty, albo po­modlić się z całą ro­dzi­ną. Klasy dru­gie wy­ko­na­ły wi­tra­że z wień­cem ad­wen­to­wym.

Czytaj dalej

Ludowe inspiracje

Za­in­spiro­wani tra­dy­cją lu­do­wą, u­cznio­wie kl. 5b i 5d przy­go­towa­li mini wy­sta­wę o zna­nych i mniej zna­nych kul­turach lu­do­wych. Był to punkt wyj­ścia do po­zna­nia wy­znacz­ni­ków ga­tun­ku pie­śni lu­do­wej oraz e­lemen­tów róż­nych gwar.

Czytaj dalej

Geografia w niecodzienny sposób

Klasy ósme w ra­mach lek­cji po­wtó­rze­niowej o Azji pre­zen­to­wa­ły wy­bra­ne kraje tj. Ja­po­nię, Chiny, Indie, kraje Bli­skie­go Wscho­du w dość nie­ty­po­wy spo­sób. Oprócz pre­zen­ta­cji tre­ści do­ty­czą­cych śro­dowi­ska i go­spodar­ki tych kra­jów, u­cznio­wie za­pre­zen­to­wali stro­je, tance, a nawet spe­cja­ły tam­tej­szej kuch­ni. Oczy­wi­ście de­gu­sta­cja ty­po­wych a­zjatyc­kich po­traw wy­wo­ła­ła naj­więk­sze za­do­wole­nie i po­ru­sze­nie wśród u­czniów i prze­nio­sła się nawet na ko­ry­tarz szko­ły, gdyż 45 minut lek­cji to za mało, aby wszyst­kie­go spró­bo­wać . Ten dzień i te lek­cje na pewno mło­dzież za­pamię­ta na długo, a spraw­dzian z tego ma­te­riału pój­dzie im bar­dzo do­brze. Nie­dłu­go za­czy­namy o­ma­wiać kraje Afry­ki, cie­ka­we co wy­myślą i za­pre­zen­tu­ją nasi u­cznio­wie. Cze­ka­my. A teraz kilka zdjęć z tego wy­da­rze­nia.

Czytaj dalej

Lekcja miłosierdzia

Wo­lon­ta­riu­sze SK Ca­ri­tas 26 li­sto­pa­da wzię­li u­dział w nie­ty­po­wej lek­cji – lek­cji mi­ło­sier­dzia. Mogli na wła­sne oczy zo­ba­czyć funk­cjo­nowa­nie ja­dło­daj­ni, o­grze­wal­ni oraz łaźni dla bez­dom­nych. Wszyst­kie te pla­ców­ki pro­wa­dzi Ca­ri­tas Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej przy ul. Gro­chow­skiej w War­szawie. Wo­lon­ta­riu­sze od­wie­dzili także, sie­dzibę Ca­ri­tas na­szej die­cezji, gdzie nowi człon­kowie Koła o­trzy­ma­li z rąk wi­ce­dy­rek­to­ra Ca­ri­tas DWP ks. Ra­fała Paź­dzio­cha le­gi­ty­ma­cje wo­lon­ta­riu­sza. Zo­ba­czy­li także jak wy­glą­da miesz­czą­cy się w bu­dyn­ku Ca­ri­tas Spe­cjal­ny Ośro­dek Wy­cho­waw­czy dla dziew­cząt. Na ko­niec wy­ciecz­ki wstą­pi­liśmy do Pie­ro­gar­ni u Anio­łów – pro­wa­dzonej przez Ca­ri­tas DWP na pysz­ne słod­kie pie­ro­gi.

Czytaj dalej

List od Alphonsine – naszej szkolnej córki

Ko­cha­ni Ro­dzi­ce, dzień dobry!
Jak się czu­je­cie? Ślę Wam po­zdrowie­nia i moje wia­do­mo­ści. Po 6 mie­sią­cach cho­roby je­stem już zdro­wa i dzię­ku­ję Bogu, że wy­zdro­wia­łam. Jak byłam, chora trud­no było mi się uczyć i do­pie­ro teraz roz­pocz­nę kon­ty­nu­ację nauki. Będę się uczyć kra­wiec­twa, które da mi lep­szą przy­szłość. Bar­dzo dzię­ku­ję Wam za pomoc. Niech Bóg Was chro­ni i bło­gosła­wi.

Wasze dziec­ko…
Al­phon­si­ne

W tro­sce o naszą ad­op­towaną córkę, Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas prze­pro­wa­dzi­ło na te­renie szko­ły zbiór­kę pie­nię­dzy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim Dar­czyń­com. Uzbie­ra­liśmy 478,66 zł. Pie­nią­dze te po­zwolą nam na o­pła­ce­nie ko­lej­nego pół roku nauki dla Al­phon­si­ne.
 

Tornister misyjny

Za­koń­czy­li­śmy zbiór­kę ar­ty­ku­łów szkol­nych w ra­mach akcji „Tor­ni­ster mi­syj­nej”. Dzię­ku­je­my wszyst­kim o­sobom, które wzię­ły w niej u­dział. Dwa kar­to­ny ar­ty­ku­łów szkol­nych zo­sta­ły prze­ka­zana do Ca­ri­tas DWP i wraz z in­ny­mi tra­fią do szkół w Tan­zanii, Kenii i Papui Nowej Gwi­ne­i.

Czytaj dalej

Święci XX wieku

W mie­sią­cu, po­świę­conym pa­mię­ci zmar­łych zo­stał roz­strzy­gnię­ty szkol­ny kon­kurs „Świę­ci XX wieku”. Uczest­ni­czy­li w nim u­cznio­wie klas pią­tych. Spo­śród wy­ko­na­nych prac zo­stały wy­róż­nio­ne na­stę­pu­ją­ce:
1. miej­sce: Ju­dy­ta Prząd­ka 5a, Hania Ku­row­ska 5c
2. miej­sce: Li­lia­na Płu­ska 5a, Na­talia Mazur 5b
3. miej­sce: Ga­brie­la Ja­wor­ka 5b, We­ro­ni­ka Ko­wa­lik 5g

Czytaj dalej

Czy łatwo jest rządzić?

Czy łatwo jest rzą­dzić? Na pod­sta­wie re­flek­sji po lek­tu­rze „Król Ma­ciuś I” Ja­nu­sza Kor­cza­ka – króla praw dzie­ci, u­cznio­wie kl. 4c na ję­zy­ku pol­skim we­szli w rolę osób po­stu­lują­cych re­for­my we współ­cze­snej szko­le. Me­to­da dramy spraw­dzi­ła się tu jak naj­bar­dziej!

Czytaj dalej

Interaktywna klasówka

Tech­no­logie in­for­ma­cyj­no-ko­mu­ni­ka­cyj­ne na ję­zy­ku pol­skim! Klasa piąta roz­wią­zy­wa­ła in­te­rak­tyw­ną kart­ków­kę z lek­tu­ry „Ch­łop­cy z Placu Broni” dzię­ki a­pli­kacji Wor­dwall. Nie­wąt­pliwie e­lemen­ty zdro­wej ry­wa­li­zacji na ję­zy­ku pol­skim.

Czytaj dalej

List do ludożerców

Otwock, 12.11.2019

Drodzy ludożercy!
Prosimy Was,
nie kaleczcie innych, aby Wam było wygodnie.
Nie odbierajcie szczęścia, abyście Wy żyli swobodnie.
Radość i szczęście ciężko odbudować,
więc prosimy, nie każcie się nam przed Wami chować.
Prosimy, przyjmijcie do wiadomości,
że nie musicie wylewać swej złości
na ludzi niewinnych, zadowolonych z życia,
aby stracili chęci do szczęśliwym bycia.
Jeżeli zdałoby się, człowiek słabszy nie jest wart nawet szacunku,
toteż Wasze postępowanie jest godne pomyślunku.
Podsumowując, nasza prośba jest taka,
abyście dostrzegali w nas człowieka, a nie takiego ptaka,
co już skrzydeł swych nie uniesie,
aby odlecieć daleko, gdzie go szczęście poniesie,
ponieważ ptak, co już nie lata
nie należy do tego pięknego świata,
zwanego Wolnością.
Prawda?

Więcej artykułów…